4 Pa test

Jedná se o důkaz provedený na základě technického měření, které deklaruje dostatečný přívod vzduchu pro spalování paliva.

4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech.

Jakým způsobem může docházet k přisávání oxidu uhelnatého do místnosti?

 • Souběžným provozem topeniště, plynového ohniště (hořáku), který je závislý na přívodu vzduchu a odvětrávacího zařízení může dojít k nebezpečnému podtlaku (výstupu spalin do objektu) v místě, kde se nachází spotřebič.
 • Při nedostatečném množství spalovaného vzduchu, tedy O2, vmístě umístění topeniště se začne vzduch přisávat spalinovu cestou -> CO vstupuje do prostoru -> hrozí nebezpečí udušení
 • 4 Pa-Testem je možné kontrolovat zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky.
 • Princip 4Pa testu: měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a referenčním místem (venkovní vzduch nebo schodiště.

Ohniště – závislé na přisávaném vzduchu z prostoru

Ohniště nesmí být ovlivněno provozem zařízení na odsávání vzduchu – větrání, teplovzdušné topení, digestoř, atd.

Toto se považuje za splněné, jestliže:

 • je zabráněno souběžnému provozu topeniště vzduch odsávajícího zařízení pomocí zvláštního bezpečnostního zařízení
 • pomocí zvláštního bezpečnostního zařízení se (kontroluje diferenční tlak) a dohlíží se na odvod spalin
 • zplodiny z ohniště se odvádí pomocí zařízení na odsávání vzduchu
 • technicky a konstrukčně je zajištěno, že během provozu topeniště nemůže vzniknout nebezpečný podtlak (např. při dostatečně velkém otvoru pro přisávání vzduchu)

Pozor na některá nebezpečí!!!!!

Utěsněná schodiště, představují stoupající sloupec vzduchu a ovlivňují vzduch v bytě pouze minimálně.

Na rozdíl od neutěsněného schodiště může být 4 Pa-testem zjištěna enormní aerodynamická vztlaková síla, která může vést u atmosférických ohnišť až k výstupu spalin do prostoru.

Teprve poté, co jsou dveře bytu (např. bezpečnostní dveře na schodišti) utěsněny, funguje vše správně.

Ve výše uvedeném případě bylo dokázáno, že výstup spalin nebyl zapříčiněn chybou na ohništi nýbrž vztlakem na schodišti.

Shrnutí využití 4 Pa testu

Jedná se o

 • jednoduchý, cenově výhodný a transparentní postup
 • jednoznačné, jasné, metrologické zajištění a dokumentace v případě stížností
 • zásah do stávajícího zařízení není nutný
 • měření diferenčního tlaku je téměř nezávislé na počasí, neboť referenční prostor je toliko hydraulicky oddělen od prostoru topeniště, např.: patrový dům
 • pomalé tlakové změny vyvolané vlivem počasí jsou při měření diferenčního tlaku eliminovány
 • rychlé kolísání tlaku tlumí kapilární hadičky
 • doba testování – variabilní

Co je oxid uhelnatý


Je to nejběžněji se vyskytující jed v domácnosti.

 • Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu, zkapalněného plynu a dřeva).
 • Vzniká v nedostatečně udržovaném nebo špatně namontovaném domácím topném zařízení jako je například nástěnné topení, plynový kotel, karma nebo krb.
 • Nemůže z Vašeho domu unikat kouřovodem, pokud je komín zanesený a tah blokován.
 • K tomu, aby se fosilní paliva kompletně spálila, je potřeba velkého množství vzduchu, což znamená, že Váš domov by měl být vybaven adekvátní ventilací, aby byl zabezpečen dostatečný přístup vzduchu pro zařízení, kterým jsou např. nástěnná topení, krby a kotle.

Jak může tento plyn ohrozit mou rodinu?

 • Je známo, že oxid uhelnatý způsobuje smrt! Oficiální čísla ukazují, že desítky lidí ročně zemře ve svých domovech na následek otravy tímto nebezpečným jedem.
 • Symptomy otravy jsou velmi často lehce zaměnitelné za příznaky chřipky, vyčerpání nebo otravy jídlem.
 • Dejte si pozor na: bolesti hlavy, celkovou únavu, bolest svalů, ospalost, nevolnost a zvracení. Ne všichni členové rodiny by mohli trpět stejnými příznaky, takže pokud máte podezření na otravu, požádejte svého lékaře o okamžité provedení krevních testů, aby určil její úroveň ve Vašem těle. Oxid uhelnatý ve Vašem těle dlouho nezůstává poté, co mu přestanete být vystavování. Test by měl být proto proveden do 4 hodin od vystavení se působení tohoto plynu.
 • Největšímu riziku jsou vystaveny mladé matky s dětmi v domácnosti, důchodci, těhotné ženy a lidé s dýchacími a srdečními obtížemi, kteří jsou více závislí na kyslíku.


Jak mohu svou rodinu ochránit?

 • Odborný revizní technik by měl provádět servis všech spotřebičů spalujících palivo každých 12 měsíců.
 • Zařízení spalující uhlí a zemní plyn by měla mít protažené kouřovody a komíny. To by mělo zajistit odstranění blokací komínů.
 • Nikdy nepoužívejte sporák k vytápění kuchyně! Neventilovaná zařízení jako například varné desky produkují oxid uhelnatý.
 • Ujistěte se, že všechny otvory v domě jsou prostupné. Všechna paliva potřebují přístup vzduchu!
 • Pořiďte si domácí detektor oxidu uhelnatého nesoucí označení BSI.

OXID UHELNATÝ - TOP 10 TIPŮ

1. Nejlepší způsob, jak být včas varován o přítomnosti oxidu uhelnatého, je pořídit si slyšitelný detektor oxidu uhelnatého s označením BSI. Ideální typ detektoru vydává viditelné i slyšitelné varování.

2. Detektory CO by měli být umístěny dle instrukcí výrobce v blízkosti potenciálního zdroje oxidu uhelnatého, kterým jsou například domácí topná zařízení. Plynová zařízení jsou ta nejčastěji spojovaná s CO, ale nejsou jeho jediným zdrojem. Kterékoli zařízení, které spaluje uhlíkaté palivo, produkuje CO.

3. Pokud bydlíte v podnájmu, ujistěte se, že osoba poskytující podnájem, nechává pravidelně kontrolovat zařízení na plyn nebo pevná paliva i jejich kouřovody. Požádejte také o instalaci CO detektoru.

4. Dávejte si pozor na příznaky otravy oxidem uhelnatým, které zahrnují bolesti hlavy, závratě, celkovou únavu, bolest svalů, nevolnost a zvracení. Tyto příznaky jsou snadno zaměnitelné za symptomy chřipky nebo otravy jídlem.

5. V největším ohrožení jsou lidé, kteří tráví více času doma, jako například matky, děti a důchodci – pokud patříte Vy nebo Vaši známí do ohrožené skupiny, věnujte zvýšenou pozornost nebezpečí vyplývajícímu z intoxikace oxidem uhelnatým.

6. Pokud používáte přenosné spotřebiče, ujistěte se, že je místnost dobře větraná a že v místnosti nikdo nespí, když je spotřebič zapnutý.

7. Nikdy neblokujte ventilaci grilů nebo komínů.

8. Pokud víte o přítomnosti nebezpečné hladiny oxidu uhelnatého, zavolejte na linku 112, otevřete okna, a co nejrychleji místnost opusťte.

9. Všechny plyn spalující spotřebiče by měly být instalovány a ročně kontrolovány odborným revizním technikem s platným osvědčením.

10. Nechávejte pravidelně kontrolovat a čistit komíny (nejméně jedenkrát ročně), i když spalujete bezkouřová paliva.