Plynová zařízení

Plynové spotřebiče

V této části seznámíme čtenáře s jednotlivýmí pracovními postupy a legislativními předpisy týkající se zdrojů energie na vytápění. Především se bude jednat o kotle na tuhá paliva a plynové kotle. Pracovnící firmy Wöhler disponují dlouhodobými zkušenostmi v tomto oboru.

Plynová zařízení

Zemní plyn patří v současné době k velmi oblíbeným zdrojům energie pro vytápění. Díky rozsáhlé plynofikaci v devadesátých letech minulého století je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha obcích České republiky. Nespornou výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, minimální produkce škodlivých emisí (nejnižší emise CO2 na kWh) a snadná regulace výkonu.

Údržba a seřízení hořáků


Měření v rámci analýzy spalin byla doposud prováděna výhradně pro sledování emisí a pro bezpečnostně- technickou kontrolu těchto zařízení. V následujícím by měla být tato měření využívána k seřizování a údržbě hořáků. Jedna z nejdůležitějších měřených veličin při seřizování je zbytkový kyslík ve spalinách O2


λ = 21,0%(21,0%-O2naměřený)

Podle obsahu naměřeného O2 se z výše uvedené rovnice vypočte lambda (λ) přebytek vzduchu. Labda udává poměr skutečného k dispozici použitelného množství vzduchu k teoretickému množství vzduchu potřebného k dokonalému spalování. Při teoretickém spalování je ve spalinách spálena každá molekula kyslíku, takže rovnice vychází rovna 1. V praxi však, aby došlo k dokonalému a čistému spalování je nutný přebytek kyslíku (λ>1). U tepelného zařízení, které je seřízeno dle následující tabulky, probíhá „čisté“ spalování.

Tepelné zařízení Přebytek vzduchu CO2 koncentrace v obj.%
Plyn. topeniště s atmosf. hoř. λ = 1,3 až 1,5 CO2 = 7,9 až 9,1
Plyn. top. s nuceným odtahem λ = 1,1 až 1,4 CO2 = 8,4 až 10,7
Olej. top. s nuceným odtahem λ = 1,1 až 1,4 CO2 = 11,0 až 14,0

Třetí sloupeček v tabulce udává charakteristický rozsah koncentrace CO2. Tyto CO2 hodnoty jsou v měřících přístrojích pro analýzu spalin vypočítávány automaticky z naměřeného obsahu kyslíku ve spalinách O2naměřený a ze specifické hodnoty CO2max pro určitý druh paliva podle následující rovnice.


CO2 = CO2max . 21,0%-O2naměřený 21,0%

Pomůcka pro seřízení

U analyzátoru spalin A 400 lze provádět seřízení hořáku s pomocnou tabulkou která zobrazuje seřízení hořáku v závislosti na přebytku vzduchu. Aktuální hodnota Labda a přístroj zobrazuje na základě minulých hodnot tzv. stopu.

Zelené políčko v grafu představuje oblast optimálního nastavení přebytku vzduchu. Je ovšem pro každý druh paliva individuální. Takto lze jednoduše kontrolovat seřizovací práce na hořáku.