Základní pojmy a definice

Teplota je základní stavová veličina (nutná po stanovení hustoty plynu), používá se při mikroklimatickém hodnocení prostředí, při návrhu a kontrole otopných a klimatizačních soustav, atd.. Při měření teploty se používá teplotní stupnice.

Základní stupnicí je termodynamická teplotní stupnice, která má za počátek nejnižší možnou teplotu - absolutní nulu. Jednotkou je kelvin K, základní jednotka SI. Absolutní nula je definována základním referenčním bodem, který se nazývá trojný bod vody (jediná teplota, při které se samotná voda vyskytuje současně ve všech třech skupenství - led, voda, vodní pára): 273,16 K. V běžné paxi se používá Celsiova stupnice, která má jednotku °C. Termodynamickou teplotu je zvykem označovat T (K) a Celsiovu t (°C). Vzájemný vztah stupnic je

T = T0+ t = 273,16 + t

Typy teploměrů

  • tlakové teploměry
  • tyčové teploměry
  • bimetalické teploěry
  • elektrické teploměry
  • odporové snímače teploty
  • termoelekrické snímače teploty - termočlánky
  • bezdotykové teploměry

Teplota mokrého teploměru tm (tWB)


Je to taková teplota vody, při níž je teplo potřebné k vypařování vody do vzduchu odebíráno přestupem tepla konvekcí z okolního vzduchu (při izobarický ději). Je také označována jako mezní teplota adiabatického chlazení.

Teplota rosného bodu tDP


Teplota, při které je vzduch nasycen. Při dalším ochlazování začíná vodní pára kondenzovat.