TPG 704 01 - zkoušení a uvádění plynovodů do provozu

Technická norma TPG 704 01, která je v platnosti od roku 2008, vychází z technických pravidel ČSN EN 1775. V současné době TPG 704 01 je revidována z důvodu přizpůsobení předpisů evropským normám, vydání nové mutace lze očekávat v 2. polovině roku 2013. Změny se mimo jiné týkají i zkušebních metod pro nová plynová zařízení s provozním tlakem do 100 mbar, které jsou popsány v pracovním listě G 600. Vedle označení zkoušky pevnosti (dříve předběžné zkoušky) a zkoušky těsnosti (dříve hlavní zkoušky) jsou aktualizovány dokumentační povinnosti výsledků zkoušky, zadané časy přizpůsobení a časy zkoušky pro vyrovnání teplot v závislosti na objemu vedení.

Účelem zkoušek je prokázat mechanickou pevnost a těsnost odběrného plynového zařízení (OPZ) před jeho uvedením do provozu a během provozu. Pracovní postup níže uvedených zkoušek na plynovém vedení se týká pouze plynovodů s nejvyšším provozním tlakem do 10 kPa. Všechny potřebné zkoušky plynového vedení dělíme, viz schéma níže.

TPG 704 01 - zkoušení a uvádění plynovodů do provozu


MĚŘENÉ VELIČINY


Objemový průtok

l/h = litry za hodinu
současně přípustné jednotky:
1 l/s = 60l/min = 3600 l/h nebo1 l/h = 1 dm³/h


Tlak

Pa = Pascal
současně přípustné jednotky:
1 bar = 100.000 Pa nebo 100.000 N/m²
100.000 Pa = 1000 hPa resp. 1000 mbar

1. Zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti

V průběhu pevnostní zkoušky je prověřována pevnost spojení u nově provedené instalace. K tomu je třeba ještě nevyčištěné vedení naplnit vzduchem nebo inertním plynem a natlakovat na zkušební tlak minimálně 1 bar. Zkoušku pevnosti vždy provádíme před zkouškou těsnosti, pokud se obě zkoušky neprovádí současně.

Pracovní postup zkoušky pevnosti:

K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkouška je prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01. Ostatní prvky plynovodu, které nejsou na zkušební přetlak konstruovány (plynoměry, regulátory tlaku plynu, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd.), musí být před zkouškou odpojeny.

Plynové vedení je utěsněno vhodnými ucpávkami. Následně je připojena hadice na plusovou tlakovou koncovku přístroje na měření netěsností. Druhá hadice je připojena na ventilový blok. Vedení se přes ventilový blok a pomocí kompresoru nebo pumpy natlakuje na zkušební tlak minimálně 1 bar. Jakmile je dosaženo hodnoty zkušebního tlaku, nastartuje se 10 minutová stabilizační fáze. Poté začne automaticky pevnostní zkouška a přístroj Wöhler DC 430 ukazuje na displeji aktuální tlak.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniklo mechanické poškození, nejméně však 15 minut.

Výsledek zkoušky pevnosti je v pořádku, pokud v době jejího trvání nedošlo ke zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází k úniku zkušebního média.

Pomocí termotiskárny Wöhler TD 600 lze vytisknout měřící protokol včetně znázornění zkušebního tlaku v průběhu měření a poklesu tlaku pod hodnotu 100 hPa.

2. Zkouška těsnosti

Bezprostředně po pevnostní zkoušce se provádí zkouška těsnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně. Do této zkoušky mohou být zahrnuty všechny armatury včetně armatury k připojení měřícího přístroje. Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut.

Zkušební tlak pro zkoušku těsnosti plynovodů s provozním přetlakem do 10 kPa se volí jako 1,5 násobek provozního přetlaku, minimálně však 5 kPa.

Pracovní postup zkoušky těsnosti:

Zkouška těsnosti na plynových vedeních se provádí bez spotřebičů při uzavřených armaturách. Plynové vedení se uzavře, přičemž se použijí vhodné uzavírací zátky. Zkušební hrdlo trubičky se připojí hadicí na plusovou vývodku přístroje Wöhler DC 430. Zkušební tlak se pomocí zabudované pumpy přístroje zvýší na zkušební přetlak minimálně 5 kPa, maximálně 15 kPa.

Potvrdíme začátek měření a probíhá stabilizační fáze v délce 15 minut, po uplynutí stabilizační fáze se přístroj automaticky přepíná do režimu měření.

Je zahájena zkouška těsnosti s dobou trvání podle objemu potrubí a provozního tlaku:

 • 15 minut u plynovodů o vnitřním objemu do objemu 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně
 • 30 minut u plynovodů o vnitřním objemu nad 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně
 • 30 minut u plynovodů o nejvyšším provozním tlaku nad 5 kPa

Nad 300 l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100 l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut.

Zkouška těsnosti

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci měření zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. V případě rozdílných teplot okolí na začátku a na konci zkoušky se tlak přepočítává podle TPG 704 01.

Výsledky měření lze opět vytisknout na termotiskárně Wöhler TD 600. ProtokoI o provedené zkoušce těsnosti obsahuje:

 • druh měření
 • požadované hodnoty
 • skutečně naměřené hodnoty
 • diagram s průběhem tlaku po celou dobu trvání zkoušky
 • datum a čas měření
 • zákaznická data
 • místo pro podpis toho, kdo zkoušku provedl

3. Zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti. Zkouška se provádí provozním tlakem zemního plynu. Zkouška se provádí za účelem kontroly těsnosti zařízení, pokud délka nového, rekonstruovaného nebo prodlouženého plynového vedení nepřesáhne 3 m.

4. Provozní kontrola těsnosti

Provozní kontrola těsnosti

Provozní kontrola těsnosti, resp. měření netěsností slouží k bezpečnému a jednoduchému přezkoušení stávajícího plynovodu s provozním tlakem do 10kPa. Tento zkušební postup je stanoven v TPG 704 01, viz čl. 7 jako jedna z metod pro ověření stavu plynovodu.

Popis funkce měřícího přístroje

Měření netěsností pomocí přístroje Wöhler DC 430 odpovídá třídě V podle DVGW. To znamená, že u definovaného objemu je sledována schopnost udržet konstantní tlak. Sledování konstantního tlaku probíhá při provozním tlaku. Množství sledovaného objemu se dělí měřícím časem, čímž obdržíme příslušnou míru netěsnosti. Sledování objemového proudu zde probíhá v diskontinuálních krocích vyprázdněním málého tlakového zásobníku, který je opětovně naplňován pumpou. Objemový proud je elektrickým ventilem ve formě vstřiků uvolněn do prověřovaného plynového vedení. Pokud se na vstupu pumpy použije naplněný zkušební pryžový vak, lze ke zkoušce použít i plyn.

Pracovní postup provozní kontroly těsnosti:

Nejdříve se naplní vak plynem z plynovodu. Dále se připojí vak k měřícímu přístroji a měřící přístroj pomocí tlakové hadičky na rychlospojky plynové armatury. Plynovod je před zkouškou oddělen uzávěry od provozovaných částí na vstupu a od spotřebičů. Posléze se spustí „Provozní kontrola těsnosti“. Míra netěsnosti plynového vedení je automaticky změřena a současně zobrazena na displeji přístroje. Na konci měření je jeho výsledek rovněž zobrazen přímo na displeji. Kromě toho přístroj ukazuje, zda provozní zkouška těsnosti byla úspěšná.

Pracovní postup provozní kontroly těsnosti

Kritéria pro hodnocení stavu plynovodu:

 • pod 1 l/hod je plynovod považován za těsný a provozuschopný
 • od 1 l/hod do 10 l/hod je těsnost plynovodu snížena, ale je provozuschopný, utěsnění musí být provedeno do 30 dnů po zkoušce
 • nad 10 l/hod je plynovod netěsný, utěsnění musí být provedeno do 30 dnů po zkoušce, pokud oprávněná organizace nebo revizní technik s osvědčením příslušného rozsahu nestanoví lhůtu kratší nebo nenavrhne odstavení OPZ z provozu

Kritéria pro hodnocení stavu plynovodu

Prostřednictvím v přístroji integrovaného programu pro správu zákaznických dat obdrží uživatel přehled o výsledcích měření. Tyto výsledky jsou přístrojem zobrazeny graficky a lze je přímo vytisknout na termotiskárně Wöhler TD 600.

5. Zkouška domovního regulátoru tlaku plynu

Zkouška domovního regulátoru tlaku plynu

Zkouška slouží k přezkoušení funkčnosti domovního regulátoru tlaku plynu. Zde je zkoušen klidový, tekoucí a uzavírací tlak. RTP je zpravidla umístěn v plynovém vedení mezi tlakovým hlídačem a magnetickým ventilem. Plyn proudí do regulátoru, tím dostává hlavní membrána zespodu impuls. Na zátěžové pružině se nastavuje žádoucí výchozí tlak.

Klidový tlak se změří při vypnutém plynovém spotřebiči a měl by být konstantní. Pokud klesá nebo stoupá během měření, je regulátor defektní.

Tekoucí tlak je měřen při odběru. Měl by být nepatrně menší než klidový tlak. Pokud tekoucí tlak ostře klesá, je regulátor buď defektní nebo je špatně nadimenzovaný.

Uzavírací tlak bezpečnostního uzavíracího ventilu se kontroluje tak, že se na straně nízkého tlaku bezpečnostního ventilu tlak zvyšuje do té doby, dokud se ventil inicializuje.

K natlakování dojde pomocí pumpy, která je zabudována v přístroji Wöhler DC 430. Tlak se nastavuje individuálně. Jakmile je uzavření ventilu zřetelně slyšitelné, ukončí se měření. Tímto způsobem zjištěný inicializační tlak je převzat.

Zjištěné hodnoty při zkoušce regulátoru se uloží do paměti a přenesou se do PC k dalšímu zpracování.

Digitální manometr Wöhler DC 430

Digitální manometr Wöhler DC 430


Nový digitální manometr Wöhler DC 430 je z hlediska kvality velmi hodnotný měřící přístroj pro revizní techniky plynových zařízení, kteří mohou díky manometru Wöhler DC 430 provádět zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti na plynových zařízeních dle dodatku normy TPG 704 01. Servisním technikům plynových spotřebičů přístroj usnadní práci při seřizování diferenčního tlaku na hořácích. Mezi další praktické funkce digitálního manometru patří:

 • stanovení objemu plynového potrubí
 • měření rychlosti proudění pomocí Pitotovi trubice
 • měření teploty (lze k přístroji připojit dvě externí čidla)
 • měření vlhkosti
 • stanovení součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN 12 831
 • kontrola funkce regulátoru tlaku plynu
 • seřízení tlaku plynu na trysce plynového kotle

Četná menu měření u digitálního manometru jsou přehledně strukturována a díky barevnému OLED-displeji jasně čitelná i za těch nejnepříznivějších podmínek. Mezi další nesporné výhody manometru Wöhler DC 430 patří:

 • funkce dataloggeru (sekvenční záznam hodnot tlaku, teploty, rychlosti proudění a vlhkosti)
 • IrDA a mini USB výstup na termotiskárnu nebo PC
 • integrovaná pumpa, lze jí natlakovat uzavřenou soustavu až do tlaku 300 hPa
 • české menu přístroje