Obecné informace

Většina přístrojů firmy Wöhler pracuje na základě vztahů termomechaniky a mechaniky tekutin. Proto je důležité v této sekci Vás seznámit s teoretickými základy tak, abychom byli schopni pochopit provázanost jednotlivých fyzikálních jevů a význam měřených či vypočítaných veličin.

1. Termomechanika

Termomechanika se zabývá vlastnostmi soustav z energetického hlediska a změnami v soustavách, které jsou vyvolány změnou vnější podmínek.

Mezi základní pojmy dané problematiky patří stavové veličiny, které popisují stav termodynamického systému. Dle závislosti na termodynamickém systému dělime stavové veličiny na vnitřní (nejsou závislé) a na vnější (jsou závislé).

Mezi vnitřní stavové veličiny patří:

Mezi vnější stavové veličiny patří:

  • Objem
  • Hmotnost
  • Látkové množství
  • Vnitřní energie
  • Počet částic

Vzájemnou závislost stavových veličin vyjadřuje stavová rovnice ideáního plynu.

pV = NkT

p - tlak plynu
V - objem plynu
N - počet částic
k - Boltzmanova konstanta
T - termodynamická teploa

2. Mechanika tekutin

Mechanika tekutin se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v tekutinách a jejich pohybem - prouděním. Základem mechaniky tekutin je Bernoulliho rovnice, která vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. Skládá se z kinetické, tlakové a potencionální energie.